K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Słupskiego Ośrodka Kultury
Biuletyn Informacji Publicznej Słupskiego Ośrodka Kultury
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 09.03.2015, zmieniona z powodu:
  aktualizacja statutu

  Statut

  STATUT
  SŁUPSKIEGO OŚRODKA KULTURY

  I. Postanowienia ogólne

  § 1.

  Słupski Ośrodek Kultury, zwany dalej „SOK” jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2001 roku Nr 13, poz. 123 z późn. zm./
  2. Niniejszego statutu.

  § 2.

  1. Organizatorem SOK jest Miasto Słupsk.
  2. SOK jest wpisany do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora.
  3. SOK posiada osobowość prawną.
  4. Bezpośredni nadzór nad SOK sprawuje Prezydent Miasta Słupska.

  § 3.

  1. Siedzibą i terenem działania SOK jest miasto Słupsk.
  2. SOK może prowadzić działalność na terenie całej Polski, a także poza jej granicami.

  II. Cele i zadania SOK

  § 4.

  1. SOK jest samorządową instytucją kultury o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i informacyjnym.
  2. Podstawowym celem działania SOK jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w kulturze a także promowanie działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania.
  3. SOK realizuje cele i zadania poprzez wielokierunkową działalność w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury na podstawie własnego społecznie akceptowanego programu.
  4. SOK opracowuje roczne plany działalności merytorycznej, sprawozdania i analizy.

  § 5.

  1. Cele opisane w §4. ust 2 niniejszego statutu SOK realizuje poprzez następujące zadania:
   1. organizację, realizację i promocję przedsięwzięć kulturalnych
   2. merytoryczną opiekę nad twórczością amatorską oraz społecznym ruchem kulturalnym - sprawowaną poprzez działalność informacyjną, pomoc w doborze repertuaru, przedmiotową ocenę oraz działalność edukacyjną,
   3. działalność promocyjną i informacyjną dotyczącą wszelkich dziedzin kultury i sztuki,
   4. udostępnianie wartości kultury narodowej
   5. organizacja działań na rzecz upowszechniania kultury mniejszości narodowych, etnicznych i in.
   6. organizacja działań na rzecz integracji europejskiej, społecznej, zawodowej, kulturalnej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
   7. inicjowanie oraz realizacja projektów terapeutycznych m.in. dla dzieci, młodzieży, bezrobotnych
   8. współdziałanie z instytucjami i podmiotami samorządowymi w zakresie profilaktyki uzależnień i resocjalizacji na rzecz mieszkańców
   9. SOK może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb społeczności Słupska i regionu

  § 6.

  1. SOK może na zasadach określonych odrębnymi przepisami realizować dodatkowe zadania, takie jak:
   1. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, instruktażu, pomocy metodycznej i innych form kształcenia pozaszkolnego w dziedzinie kultury i sztuki
   2. świadczenie usług gastronomicznych we własnych obiektach
   3. prowadzenie sprzedaży giełdowej, komisowej, antykwarycznej dzieł sztuki, prac plastycznych, ceramicznych, rękodzieła artystycznego, fotograficznych filmowych, książek i wydawnictw
   4. prowadzenie odpłatnej wypożyczalni kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i innego
   5. świadczenie odpłatnych usług poligraficznych, fotograficznych, fonograficznych, filmowych, reklamowych, tanecznych, plastycznych, teatralnych itp.
   6. prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej
   7. organizowanie odpłatnych spektakli teatralnych, koncertów, imprez rozrywkowych, okolicznościowych oraz ich sprzedawanie innym placówkom i instytucjom,
   8. prowadzenie kursów języków obcych
   9. wynajem pomieszczeń
   10. wynajem środków transportu
  2. Przy SOK mogą działać na zasadach określonych w przepisach odrębnych związki twórcze, naukowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, kluby.

  III. Zarządzanie i organizacja

  § 7.

  1. SOK zarządzany jest przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Słupska na zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych.
  2. Podczas nieobecności dyrektora SOK-iem kieruje Kierownik administracyjny.
  3. Dyrektor kieruje działalnością SOK przy pomocy podległych mu bezpośrednio pracowników.
  4. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor.
  5. Dyrektor i pracownicy merytoryczni powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk określone w odrębnych przepisach.
  6. Organizację wewnętrzną SOK określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Domu Kultury po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Słupska a także opinii działających w SOK organizacji związkowych i stowarzyszeń twórczych.

  § 8.

  Dyrektor zarządza całokształtem SOK i reprezentuje SOK na zewnątrz. Jest odpowiedzialny za prawidłową działalność merytoryczną, finansową i gospodarczą instytucji.

  § 9.

  1. Dyrektor SOK powołuje i odwołuje Radę Programową, zwaną dalej „Radą”.
  2. Członków Rady powołuje Dyrektor spośród przedstawicieli środowisk opiniotwórczych, autorytetów w zakresie działalności kulturalnej i gospodarczej.
  3. Do kompetencji Rady należy opiniowanie i wnioskowanie w sprawach związanych z działalnością SOK.
  4. Pracami Rady kieruje przewodniczący wybrany przez członków Rady.
  5. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady przynajmniej raz w roku.
  6. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Dyrektora SOK.
  7. Obsługę Rady prowadzi przedstawiciel SOK wskazany przez Dyrektora.
  8. Udział w pracach Rady jest nieodpłatny.
  9. Kadencja Rady trwa 3 lata.

  IV. Majątek i finanse SOK

  § 10.

  1. Mienie SOK jest mieniem komunalnym.
  2. Zasady gospodarowania mieniem określają przepisy o samorządzie gminnym i ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
  3. Organizator zapewnia środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej.

  § 11.

  1. SOK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawie o finansach publicznych.
  2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan działalności SOK zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
  3. Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie SOK pochodzą z:
   1. rocznej dotacji budżetowej,
   2. wpływów uzyskiwanych z prowadzonej działalności,
   3. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
   4. darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych,
   5. działalności gospodarczej w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową,
   6. oraz innych źródeł.

  § 12.

  1. SOK może prowadzić, jako dodatkową działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami.
  2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej SOK.
  3. SOK zobowiązany jest do przedkładania Prezydentowi Miasta Słupska rocznych sprawozdań finansowych.

  V. System kontroli wewnętrznej

  § 13.

  Kontrolę wewnętrzną SOK sprawują:

  1. Dyrektor w zakresie spraw ogólnych.
  2. Główny księgowy w zakresie spraw finansowych.

  VI. Postanowienia końcowe

  § 14.

  1. Przekształcania, podziału i likwidacji SOK może dokonać Rada Miasta Słupska na warunkach i w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych.
  2. Zmiany statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
  3. SOK używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Maciej Swornowski
  Publikacja dnia: 09.03.2015
  Podpisał: Maciej Swornowski
  Dokument z dnia: 09.03.2015
  Dokument oglądany razy: 1340
Strona podmiotowa Słupskiego Ośrodka Kultury